Nya huvudägare sedan mars 2021

mar 10, 2021

Pressmeddelande 10 mars 2021

Den ledande bolagsgruppen Ratos förvärvar 63% av byggföretaget Vestia Construction Group (”Vestia”) som är verksamt på den expansiva Göteborgsmarknaden. Vestia har under de senaste fem åren uppvisat en genomsnittlig årlig tillväxt om 40% med en justerad EBITAmarginal om 6% under det senaste räkenskapsåret 2019/2020. Innevarande räkenskapsår beräknas Vestia omsätta ca 750 MSEK.

Ratos affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande på de marknader man verkar. I över 150 år har Ratos ägt och utvecklat bolag i ett flertal branscher med målet är att bli den bästa företagsgruppen i Norden. Bolagets kärnvärden – Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor är grundstenar i Ratos framgångskoncept.

Vi har sedan omorganisationen 2016 haft en fantastisk utveckling i bolaget. Detta har skapat ett intresse i marknaden samtidigt som vi själva har sökt efter en ny huvudägare som kan vara en aktiv part i bolagets fortsatta tillväxt. Vi har genomfört en noggrann utvärdering av samtliga intressenter och är mycket nöjda över att det blev Ratos. Nu kommer vi in i en bolagsgrupp med djup förankring och kunskap inom vår bransch och vi är övertygade om att det även finns en rad mjuka synergier med våra nya systerbolag inom Ratos koncernen, t.ex. byggbolaget HENT där vi kan utbyta erfarenheter och kanske även samarbeta i utvalda projekt

Christian Wieland

VD, Vestia Construction Group

Förvärvet av Vestia ligger helt i linje med Ratos strategi att utöka bolagsgruppen med företag som har en marknadsledande position i sin geografi, lojala återkommande kunder, en stark ledning samt höga marginaler över tid. Vestia utgör ett bra komplement till vårt befintliga byggbolag HENT, både geografiskt och kompetensmässigt. Vestia har gjort en imponerande resa sedan 2016 och uppvisar idag en stark kundorienterad kultur med en transparent affärsmodell som skapar stor trygghet för kunden. Vi är glada över att ledning och nyckelpersoner, som äger 37% av bolaget efter transaktionen, väljer att utveckla Vestia vidare tillsammans med oss på Ratos

Christian Johansson Gebauer

Affärsområdeschef för Construction & Services, Ratos

Vestia arbetar enligt en så kallad ”partneringmodell”, där arbetet följs upp utifrån en överenskommen målbudget och där Vestia erhåller löpande kostnadsersättning samt ett förutbestämt arvode. Kunden och Vestia arbetar transparent och fattar alla avgörande beslut gemensamt för att uppnå bästa totalekonomi och ett effektivt genomförande. Processen skapar stor trygghet för alla parter, de finansiella riskerna minimeras och projekten levereras med hög kvalitet och långsiktigt hållbara lösningar.

Ratos förvärvar 63% av aktierna i Vestia, varav merparten från två icke-operativa ägare som säljer alla sina aktier. Ledning och övriga nyckelpersoner i Vestia bibehåller merparten av sitt ägande.

VD Christian Wieland och ledningen i Vestia kommer fortsätta i sina nuvarande positioner. Vestia kommer att drivas som ett självständigt bolag inom Ratos. BDO och Morris Law har företrätt Vestia i transaktionen.

Förvärvet har marginell påverkan på Ratos nettoskuldsättningsgrad och finansieras med egna medel. Affären är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

För ytterligare information:
Christian Wieland, VD
031-746 44 30