Program Lyftet

Huvudbild

Hållbara lärandemiljöer i Mölndals stad  

Vestia Construction Group är totalentreprenör för Program Lyftet som omfattar åtta projekt, både förskolor och skolor/ utbildningslokaler i Mölndals stad. Vestia och Mölndals stad genomför programmet i strategisk partnering, en samarbetsform där alla ingående parter verkar för projektens bästa på ett strukturerat sätt.

Parallellt med att de första byggfaserna inleds fortsätter Lyftets samverkansparter med det övergripande programarbetet. Underlaget sammanställs till en stabil värdegrund, en gemensam målbild och detaljerad aktivitetsplan, något som sparar tid, ger ekonomiska vinster och positiva synergieffekter för alla projekten i programmet.

Lyftets vision
Värdegrund: Delad kunskap, tillit och engagemang. Varje dag!

Vestia och Mölndals stad har varit angelägna om att involvera representanter från skolverksamheten tidigt i projektet. Representanterna deltar i informationsmöten och workshops – den öppna kommunikationen i projektet bidrar till ökad förståelse för de olika parternas utmaningar och behov.

Högsta prioritet är att skolarbetet ska kunna pågå som vanligt under hela byggtiden och att slutresultatet blir ändamålsenliga lokaler för skolverksamheten.

Projektens storlek varierar och kan innebära nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad. Några av projekten är följande:

Fässberg hus H – ska byggas om till en modern och ändamålsenlig särskola. Det är ett första led i en samlokalisering av särskoleverksamheten i Mölndals stad till två geografiska platser enligt skolförvaltningens önskan – Fässbergsskolan och Katrinebergsskolan. Byggtid: nov 2021-maj 2022. Verksamheten börjar augusti 2022.

Hålstens förskola – nybyggnation av förskola med tolv avdelningar. Projektering pågår. Byggstart hösten 2022.

Västerbergsskolan – nybyggnation skola F-6 med tillhörande idrottshall. Förstudie/detaljplan pågår. Byggstart hösten 2022.

Bifrosts förskola – befintlig förskola ersätts av nybyggnation med 14 avdelningar. Förstudie/detaljplan pågår. Byggstart hösten 2022.

Almåsskolan hus C – om- och tillbyggnad av 4–9-skola. Systemhandlingsprojektering pågår, bygglov inskickat. Byggstart hösten 2022.

Streteredsskolan – särskoleverksamheten flyttar till Fässbergsskolan och lokalerna byggs om till skollokaler. Förstudie/detaljplan pågår. Byggstart 2023.

Östergårdsskolan – är idag en kombinerad förskola och skola F-1. Den byggs om till renodlad förskola med 14 avdelningar. Förstudie/detaljplan pågår. Byggstart 2023.

Rävekärrsskolan – är idag en kombinerad förskola och skola. Nybyggnation av skollokaler F-6, inklusive idrottshall. Förstudie/detaljplan pågår. Byggstart 2025.

Målad utsmyckning på skolgården

Bild: Mölndals Stad

Fler projekt

Almåsskolan i Program Lyftet

Almåsskolan i Program Lyftet

Ombyggnad för nya mötesplatser  Under hösten 2022 inleds den omfattande om- och tillbyggnaden av Hus C på Almåsskolan i Lindome. Projektet Almås Hus C ingår i Program Lyftet, Vestia Constructions Groups och Mölndals stads stora partneringprojekt där åtta...

Parkhus 4

Parkhus 4

Nytt kvarter i Pedagogen Park  I den framväxande stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal (området runt det som tidigare var Göteborgs Universitets lokaler för lärarutbildningen) bygger vi kontorskvarteret Parkhus 4. Kvarteret består av tre sammanlänkade huskroppar på 18...

Utställningshall för Maskino

Utställningshall för Maskino

Ny utställningshall, verkstad och kontor vid Ramberget  Vid foten av Ramberget, intill Lundbyleden bygger Vestia en ny utställningshall, verkstad och kontor för Maskino AB. Markarbetena inleddes vintern 2021/2022 och anläggningen invigs 29 september 2022. Projektet...

Slakthuset

Slakthuset

Slakthuset i Gamlestaden  Tillsammans med Higab AB och underentreprenörer har vi flera spännande projekt på gång i det gamla slakthusområdet i Gamlestaden, Göteborg. Målsättningen är att återskapa de ursprungliga kvalitéerna i det som en gång var Sveriges andra...