2022 Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Vestias första hållbarhetsredovisning är färdigställd

Under 2022 tog vi ett helhetsgrepp om hållbarhet med ambitionen att skapa ett tydligare ramverk för hur vi ska arbeta vidare med frågorna. Vi identifierade fyra prioriterade områden där vi har stor påverkan på vår omvärld. Det är inte bara vårt ansvar att agera, det är också en möjlighet att få skapa ett positivt avtryck. 

– Vi har under året fattat ett viktigt beslut om att bli klimatneutrala, i hela värdekedjan, till 2045. Målet är i linje med Parisavtalet och Sveriges klimatmål och ett avgörande steg för att möta de utmaningar som världen står inför. Under året har vi, tillsammans med våra kunder, arbetat med att minska våra utsläpp genom att återbruka byggmaterial i olika projekt. Med goda idéer och högt engagemang fyller vi hela tiden på vår erfarenhetsbank och ser en stor potential i att utveckla och införliva flödet för återbruk som en del av värdekedjan.

De fyra övergripande områdena som alla innefattar hållbarhetsfrågor där Vestia kan göra stor skillnad – för människa och planet, är:

MILJÖMÄSSIGT ANSVAR 
Bygg- och fastighetsbranschen står för ungefär 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. På Vestia har vi som mål att hela värdekedjan ska vara klimatneutral senast år 2045. En viktig del för att nå målet handlar om att använda material på ett effektivt sätt och att skapa cirkulära resursflöden genom återbruk och ökad materialåtervinning.

SOCIALT ANSVAR
Eftersom byggbranschen är mer riskfylld än många andra branscher arbetar vi ständigt för att driva våra arbetsplatser på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Socialt ansvar handlar också om att jobba för inkludering, jämställdhet, hälsa och allas lika värde. Vi samverkar med flera olika skol- aktörer och bidrar till att skapa arbetstillfällen för personer som står utanför arbetsmarknaden.

ETISKT ANSVAR
För oss är det viktigt att verka för en seriös och trygg byggbransch där affärer görs genom god affärsetik och utan påverkan på mänskliga rättigheter. Rent konkret handlar det om att ha rutiner för hur vi arbetar med affärsetik, hur vi säkerställer vår leverantörskedja samt hur vi hanterar eventuella avsteg från våra riktlinjer och arbetsflöden.

EKONOMISKT ANSVAR
Vi är övertygade om att en affärsmodell som inte påverkar människor eller miljö negativt leder till långsiktig lönsamhet. Genom ett nära samarbete med våra kunder och samarbetspartners kan vi fatta kloka beslut för framtiden och bygga hus med hög kvalité. Det innebär hus som står under lång tid och är mer motståndskraftiga för klimatförändringarnas effekter. Vestia har lång erfarenhet av att jobba med kvalitet och har ett ISO-certifierat ledningssystem.

Till vår hjälp hade vi hållbarhetsproffsen Kristin Lundmark och Katarina Floer på Hallå Hållbarhetsbyrå. Rapporten skrevs med referens till GRI Standards 2021 och uppfyller kraven för årsredovisningslagen och GHG-protokollet.

2022 Hållbarhetsredovisning Vestia