Vestias hållbarhetsår 2023

Långströmsgatan start

Ökad efterfrågan på hållbara byggnader

Vi blickar tillbaka på 2023 som ett händelserikt år. Ett år som inneburit många ljusglimtar i form av fina samarbeten och projekt men också ett år präglat av en svagare konjunktur som inneburit att färre byggprojekt startats.

Trots en svagare orderingång vilar vi tryggt i vår affärsmodell där vi genom partnering, det vill säga i samverkan och samarbete med våra kunder, underentreprenörer och konsulter, alltid jobbar tillsammans för att kostnadsmedvetet leverera projekt med lägre klimatpåverkan. Vi ser tydligt att efterfrågan på hållbara byggnader fortsätter öka trots utmaningar i konjunkturen och vi är glada över att kunna svara upp på våra kunders efterfrågan på hållbar kompetens.

Under 2022 tog vi fram en hållbarhetsstrategi och satte mål om att bli klimatneutrala i hela vår värdekedja senast 2045. Vi har landat i strategin och sett över åtgärder för att närma oss vår målsättning. Det innebär bland annat att vi håller på att ta fram en modell för att minska klimatpåverkan på alla våra byggarbetsplatser. Under året har vi också börjat mäta byggprojektens kvalitet med hjälp av PQi, Project Quality Index – ett index som tar ett helhetsgrepp om projektkvalitet och fångar upp risker i ett tidigt skede.

– Samtidigt som vi upplever en ökad efterfrågan på hållbara byggnader ser vi en oroväckande trend med fler allvarliga arbetsolyckor och larm om bristande arbetsvillkor på byggarbetsplatser runt om landet. De här frågorna är för oss av högst prioritet i strävan efter en hållbart byggande. Vår ambition när vi blickar framåt är att vidareutveckla vår hållbarhetsstrategi, förbereda oss för att möta kommande hållbarhetsregleringar som skärpningar i klimatdeklarationslagen, energidirektivet och kommande hållbarhetsrapporteringslag CSRD. Vi kommer vidareutveckla våra policys och strategier och formulera fler hållbarhetsmål. Genom att förbereda oss väl framtidssäkrar vi vår affär.

Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete årligen sedan 2022. Till vår hjälp har vi hållbarhetsproffsen Kristin Lundmark och Katarina Floer på Hallå Hållbarhetsbyrå. Hållbarhetsredovisningen sker med referens till GRI Standards 2021 och uppfyller kraven för årsredovisningslagen och GHG-protokollet.

Hållbarhetsrapport 2023