Program Lyftet

Program Lyftet huvudbild

Hållbara lärandemiljöer i Mölndals stad

Vestia Construction Group är totalentreprenör för Program Lyftet som omfattar åtta projekt, både förskolor och skolor/ utbildningslokaler i Mölndals stad. Vestia och Mölndals stad genomför programmet i strategisk partnering, en samarbetsform där alla ingående parter verkar för projektens bästa på ett strukturerat sätt.

Parallellt med att de första byggfaserna inleds fortsätter Lyftets samverkansparter med det övergripande programarbetet. Underlaget sammanställs till en stabil värdegrund, en gemensam målbild och detaljerad aktivitetsplan, något som sparar tid, ger ekonomiska vinster och positiva synergieffekter för alla projekten i programmet.

Projektnamn: Lyftet

Vad: Förskolor, skolor och utbildningslokaler i Mölndals stad

Beställare: Mölndals stad

Byggstart: november 2021

Vision: Lyftet! Hållbara lokaler för bästa starten på det livslånga lärandet!
Värdegrund: Delad kunskap, tillit och engagemang. Varje dag!

Vestia och Mölndals stad har varit angelägna om att involvera representanter från skolverksamheten tidigt i projektet. Representanterna deltar i informationsmöten och workshops – den öppna kommunikationen i projektet bidrar till ökad förståelse för de olika parternas utmaningar och behov.

Högsta prioritet är att skolarbetet ska kunna pågå som vanligt under hela byggtiden och att slutresultatet blir ändamålsenliga lokaler för skolverksamheten.

Projektens storlek varierar och kan innebära nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad. Några av projekten är följande:

Fässberg hus H och hus L – ombyggnation till en modern och ändamålsenlig särskola. Byggtid Hus H: nov 2021-maj 2022. Verksamheten börjar augusti 2022. Hus L färdigställdes i december 2022 och innefattar nya lokaler för särskolans slöjdundervisning och anpassade lokaler för korttidstillsyn. Verksamheten i lokalerna startade i augusti 2023.

Hålstens förskola – nybyggnation av förskola med tolv avdelningar. Projektering pågår. Byggstart hösten 2022.

Västerbergsskolan – nybyggnation skola F-6 med tillhörande idrottshall. Byggstart januari 2023.

Bifrosts förskola – befintlig förskola ersätts av nybyggnation med 14 avdelningar. Byggstart januari 2023.

Almåsskolan hus C – om- och tillbyggnad av 4–9-skola inklusive matsal, lokaler för administration, skolhälsovård, fritidsgård samt Lindome bibliotek. Byggstart hösten 2022.

Streteredsskolan – särskoleverksamheten flyttar till Fässbergsskolan och lokalerna byggs om till skollokaler. Byggstart 2023.

Östergårdsskolan – är idag en kombinerad förskola och skola F-1. Den byggs om till renodlad förskola med 14 avdelningar. Förstudie/detaljplan pågår. Byggstart 2023.

Rävekärrsskolan – är idag en kombinerad förskola och skola. Nybyggnation av skollokaler F-6, inklusive idrottshall. Förstudie/detaljplan pågår. Byggstart 2025.

SE fler av våra projekt

Löpande anpassningar för Hufvudstadens olika hyresgäster
Färdigställande av Selma Lagerlöfs Center
Ombyggnad för nya mötesplatser
Kombinerad grundskola F-6 och äldreboende